PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

  Érvényes: 2009. január 19.-től

Hatályba helyezte: Dr. Szoboszlai András

I. A feladatok során alkalmazandó főbb jogszabályok:

A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli törvény hatálya alá tartozó egyéb szervezetek a 224/200. (XII.19.) Korm.rendelet szerinti jogszabályok alapján készítette el az egyesület a számlapénz és a házipénztár kezelésének rendjét.

II. Pénzforgalmi számlakezelés

1. Bankszámla nyitása, kezelése

Az egyesület számlavezető intézete: CIB BANK Zrt.

Veszprémi Magyar – Finn Egyesület pénzeszközeinek nyilvántartása és fizetési forgalmának a 10700189-49040306-51100005 számú bankszámlán történik.

A bankszámlaszerződés aláírásra, a számla nyitására az egyesület elnöke jogosult.

A bankszámlán elhelyezett pénzeszközök felett a banknál bejelentett aláírásra jogosultak rendelkezhetnek a bejelentésben meghatározott módon.

Az egyesület terhére kibocsátott bankkártyát az egyesület általános titkára jogosult használni.

2. Bankszámlán történő pénzforgalommal kapcsolatos feladatok

Bankszámlán kerül lebonyolításra az utalásos pénzforgalom, mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében.

A szabad készpénzállomány is ide kerül befizetésre.

A bankszámlán történő pénzforgalmi műveletekről a bank minden hónap 10-ig banki pénzforgalmi kivonatot küld. Ezt a kivonatot a gazdasági titkár aláírásával igazolja.

A pénzkezeléssel kapcsolatos nyilvántartást a mindenkori megbízott könyvelő vezeti.

III. A készpénzforgalom lebonyolítási rendje

1. A házipénztár működése

A készpénzforgalmat a házipénztár biztosítja.

A házipénztár az egyesület székhelyén működik:

Veszprém, Komakút tér 3. (Eötvös Megyei Könyvtár)

2. A házipénztár pénzkezelés szabályai

A pénzkezeléssel megbízott személy- gazdasági titkár- a házi pénztárban köteles kezelni a készpénzben befizetett összegeket, továbbá a bankból felvett pénzt készpénzkifizetés céljából teljes anyagi felelősséggel.

A készpénzt pénzkazettában tárolja.

A pénzkazetta kulcsát a gazdasági titkár kezeli.

A pénztári befizetések és kifizetések csak bizonylatok alapján számolhatok el.

A pénztárbizonylatokat az alapbizonylat (számlák) alapján lehet kiállítani.

A bizonylattömbök szigorú számadás alá vont nyomtatványok, amelyekről nyilvántartás kell vezetni.

3. Pénztári befizetések

A pénztárba készpénzt csak a szabályszerűen kiállított bevételi pénztárbizonylat alapján vételezhető be.

Abban az esetben, amikor nincs külső személy által kiállított bizonylat a pénzkezelőnek saját szigorú számadás alá vont bevételi pénztárbizonylatot, kell kiállítani.

A bevételi pénztárbizonylatot három példányban kell kiállítani.

Az eredeti példányt a számlához kell csatolni, a második példányt elismervényként a befizetőnek át kell adni, a harmadik példányt a tömbben kell hagyni.

A bevételi pénztárbizonylatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

Bevétel kelte

A sorszámot és bizonylat számot

A befizetett összeget számmal és betűvel

A befizetés jogcímét

A befizető nevét

Az összeg átvételét igazoló megbízott személy aláírás

4. Pénztári kifizetések

A pénztárból a kifizetéseket csak előzetes utalványozás után teljesíthető.

Az egyesületnél utalványozási joggal felruházott személy: : az egyesület elnöke, illetve az általa megbízott személy.

A pénztári kiadási bizonylatot két példányban kell kiállítani. Az eredeti példányt a számlához kell csatolni, míg a másolati példány a tömbben marad.

A kiadási pénztárbizonylatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A kifizetés keltét,

A sorszámot és bizonylatszámot,

A kedvezményezett nevét,

A kifizetendő összeget számmal és betűvel,

A kifizetés jogcímének rövid megnevezését,

A kiállító aláírását,

Az utalványozó aláírását

A felvevő aláírását

A házi pénztárzárás….

A házipénztár záró készpénzállomány naptári hónaponként számított naponkénti átlaga.

100. 000,- Ft.

Ezen felüli összeget az egyesület pénzintézetéhez be kell fizetni.

A készpénzállományt az elnök jogosult ellenőrizni.

A pénztár ellenőrzés évente egyszer kötelező a beszámolót alátámasztó leltár idején.

Készpénzfizetés teljesíthető:

Pénzeszköz közvetlen átadásával

Belföldi postautalványon

Készpénz átutalással

A jogosult pénzforgalmi számlájára készpénzben történő befizetéssel.

5. Kerekítéssel kapcsolatos szabályok:

Készpénz fizetési mód esetén a kerekítési szabályokat az alábbiak szerint kell érvényesíteni:

a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0,

a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5,

a 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5,

a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0,

forintra végződő összegre kell kerekíteni.

6. Eljárás sérült vagy hamis pénz észlelése esetén

A pénzkezelő csak a valódi forgalomban lévő pénzeket (bankjegyeket és érméket) fogadhat el a befizetőtől és kifizetést is csak ilyen pénzben, teljesíthet.

Nem fogadható el olyan bankjegy vagy érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy az nem a forgalomban természetes kopás következtében sérült meg, vagy veszített súlyából.

A pénzkezelője – gazdasági titkár- a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, ill. érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el, a bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania. A befizetőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell hallgatni arra vonatkozóan, hogy kitől, hogy hol, és mikor kapta a hamisítványt. A hamis vagy hamisítványnak látszó pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell adni a Magyar Nemzeti Banknak.

A bank a lefolytatott vizsgálat eredményéről az egyesületet és a befizetőt tájékoztatja.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

A befizető nevét

Foglalkozását

Lakcímét

Személyi igazolványának számát.

A jegyzőkönyvet a befizetővel alá kell íratni.

7. A pénzszállítás szabályai

A pénznek a kifizetés helyszínére történő szállítás esetében a következő szabályokat kell alkalmazni:

100.000 Ft-ig 1 fő
100.000 Ft – 500.000,- Ft-ig 2 fő
500.000 Ft – 1.000.000 Ft-ig 3 fő
1.000.000 Ft felett csak gépkocsival szabad pénzt szállítani.

A Pénzkezelési Szabályzat tartalmát érintő jogszabályi változások esetén a Szabályzatot ki kell egészíteni, a szükség esetén módosítani kell.

Veszprém, 2009. február 01.

Dr. Szoboszlai András

Elnök